THClogoKORTE AKKEREN
Tandheelkundig Centrum voor de regio Gouda

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren gevestigd aan de Constantijn Huygensstraat 121c, 2802 LV in Gouda. b. Patiënt: de persoon met wie Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren een behandelingsovereenkomst aangaat; c. Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst tussen Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren en de patiënt. Bij het invullen en ondertekenen van de Inschrijfformulier van het praktijk door de patiënt of dienst wettelijke vertegenwoordiger is de overeenkomst gesloten.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en behandelingsovereenkomst tussen . Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren en de patiënt waarop Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren deze algemene voorwaarde van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden , blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren en de patiënt zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Kostenbegroting

3.1 De in een kostenbegroting opgenomen prijzen zijn in euro’s (en inclusief BTW).
3.2 De patiënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop . Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren haar kostenbegroting baseert.
3.3 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de kostenbegroting opgenomen aanbod, is Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren daaraan niet gebonden. De behandelingsovereenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.4 Een kostenbegroting geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.5 . Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren heeft het recht onder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren.

Artikel 4 Verplichtingen van de patiënt

4.1 De patiënt is verplicht het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen.
4.2 De patiënt dient Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren alle inlichtingen te geven die zij nodig heeft om haar werk naar behoren te kunnen uitvoeren.
4.3 De patiënt dient zicht te onthouden van gedragingen welke het voor Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren onmogelijk maakt de behandelingsovereenkomst naar behoren uit te voeren.
4.4 De patiënt wordt geacht bekend te zijn met de polisvoorwaarden van de door hem/haar afgesloten tandheelkundige verzekering. Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voorkosten van uitgevoerde, maar niet voor vergoeding in aanmerking komende behandelingen. Waar voorafgaand aan de behandelingen een machtiging moet worden aangevraagd, dient het initiatief daarvoor uit te gaan van de patiënt. Desgewenst kan de patiënt een kostenbegroting van de behandeling krijgen van Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren.
4.5 Het is de patiënt verboden in het praktijk te roken.

Artikel 5 Wijziging van de gegevens van de patiënt

Wijzigingen van adres, verzekering en medische gegevens dient de patiënt tijdig bij Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren te melden. Incassokosten die ontstaan door het niet tijdig doorgeven van een juiste adres zijn voor de rekening van de patiënt.

Artikel 6 Wijziging van de behandelingsovereenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de behandelingsovereenkomst blijk dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de behandelingsovereenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandelingsovereenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de behandelingsovereenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren de patiënt hierover van tevoren inlichten.

Artikel 7 Annulering

Afspraken dienen –indien noodzakelijk- uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Bij het niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen wanneer geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht.

Artikel 8 Betaling

8.1 Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren werkt in beginsel tegen contante betaling.
8.2 Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren is niet verplicht de factuur van de patiënt ter declaratie aan te bieden bij de verzekeringsmaatschappij van de patiënt.
8.3 Indien betaling op rekening plaatsvindt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren aan te geven wijze in de valuta waar in is gedeclareerd.
8.4 Indien de patiënt minderjarig is, zij de ouders dan wel de voogd verantwoordelijk voor de betaling van het gehele factuurbedrag.
8.5 Vragen over in rekening gebrachte tarieven dient de patiënt binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk tot Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren te richten ter attentie van de praktijkmanager.
8.6 Indien het factuurbedrag of een deel daarvan om welke reden dan ook niet bij de verzekeringmaatschappij kan worden gedeclareerd, zal het gehele dan wel het resterende bedrag aan de patiënt in rekening worden gebracht.
8.7 Indien de patiënt in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de patiënt in verzuim. De patiënt is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de patiënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag. Indien de patiënt na een herinnering en aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen:
a. kan Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren de vordering uit handen geven, in welke geval de patiënt naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten; b. zullen de gegevens van de patiënt worden opgenomen in een databestand van dubieuze debiteuren.
8.8 Indien de patiënt een betalingsachterstand heeft, is Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren gerechtigd verdere behandeling op te schorten of te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en /of de aard van de behandeling zich hiertegen verzetten.

Artikel 9 Klachten

Alle klachten of onvolkomenheden (betreft behandeling of rond de behandeling) dienen binnen 2 weken schriftelijk kenbaar te worden gemaakt in het Nederlandse taal aan de behandelende arts of de praktijkmanager.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de patiënt. Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren adviseert de patiënt dan ook om zijn eigendommen niet onbewaakt achter te laten.

Artikel 11 Geheimhouding

11.1 Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de behandelingsovereenkomst van de patiënt heeft verkregen.
11.2 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 12 Slotbepalingen

12.1 Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarde te wijzigen. Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.
12.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
12.3 Op elke behandelingsovereenkomst tussen Tandheelkundig Centrum Korte Akkeren en de patiënt is Nederlands recht van toepassing.

Download PDF
Bezoek ons op Facebook

Adres

Tandheelkundig Centrum
Korte Akkeren
Const. Huygensstraat 121 H
2802 LV Gouda
Tel.: 0182-527142
Fax: 0182-528156

Openingstijden

maandag 9:00 - 17:00
woensdag 9:00 - 17:00
donderdag 9:00 - 17:00

Email


KNMT